Madjaas, Isla Mararison, kag Boracay


Dito ang salin sa Filipino.

img_2514

Kami nagalakat pakadto sa merkado sang Culasi, Antique para mangita pamahaw kag balalonon nga panyaga.

Ang Bukid Madjaas isa sa pinaka-under-rated kag indi kilala nga bukid sa Filipinas. Makita ini sa Baryo Flores, Banwa sang Culasi sa Probinsiya sang Antique.

img_2519

Yuhum danay antes magparegister sa Municapl Hall.

Ang Culasi Antique tatlo ka oras nga bus ride halin sa Kalibo Aklan sa diin may pinakamalapit nga airport.

fullsizerender-9

Si Lei Anne, Tabones, Raymond Sayon, ako, Jason Pimentel, Jayson Jogno, Andres Bulay IV, Mau Romarante, Carlo Tuazon, Leigh Tuazon, Thomas Suarez, kag si Zaldy Santos Jr antes magsakay sa habal-habal pakadto sa Flores, Culasi, Antique sa diin kami maumpisa lakat pasaka sa Madjaas.

Halin sa Culasi Municipal Hall, mga trenta minutos nga sakay sa habal-habal pakadto sa balay ni Josue Alejo, ang hari-hari sang mga giya sa Bukid Madjaas. Halin sa balay ni Josue, lima kag tunga sa oras nga saka sang bukid pakadto sa camp 1.

15675885_10209824390320799_3911789061107386891_o

Si Andres Bulay IV, Jayson Jogno, Raymond Sayon, Lei Anne Tabones, ako, Thomas Suarez, Carlo Tuazon, Mau Romarante, Leigh Tuazon, Zaldy Santos Jr, Jason Pimentel, kag si Josue Alejo, ang amon giya.

Onse kami nga nagsaka sa Bukid Madjaas. Pulo kami halin sa Manila: si Lei Anne Tabones, Leigh Tuazon, Carlo Tuazon, Zaldy Santos Jr, Jayson Jogno, Mau Romarate, Raymond aka Mondi Sayon, Andres Bulay IV, Thomas Suarez, Michael Ras kag isa, si Jason Pimentel ang akon bolano (pareho ko nga graduate sa St. Pius X Seminary sa Roxas City) nga halin sa Mambusao, Capiz.

img_2561

Ang mga sapatos nga isa lang ang brand. Bow.

Gin-umpisahan namon saka ang Madjaas sang hapon para indi mainit kag para tama lang manyapon kag mapatindog kami sang amon tent sa camp 1. Mga duha kaoras nga sinaka namon sang bukid kag nag-umpisa todo ang ulan. Nalipay ako magsulay sa ulan kon magsaka sa bukid bangud malamig. Ikompara sa mainit nga wala ka na ipanarapo sang balhas mo, sagi ka pa inum tubig kag daw indi ka na magtikang sa kainit.

img_2577

Pag-abot namon sa camp 1, todo-todo na ang ulan apang kinahanglan namon magpatindog sang amon tent. Natural, basa pati ang sulod sang tent.

img_2580

Duha kag tunga sa oras ka pagsaka pakadto sa camp 1, ari kami ginapalibutan sang mga bukid kag dagat. Mabug-at na ang gal-um. Dugay-dugay, maulan na.

Sa lima ka-tent nga nagtindog sa camp 1 sang Madjaas sang December 16, 2016 sang gab-i, duha lang ang wala mabasa.  Tatlo sa amon: kanday Leigh kag Carlo Tuazon kag Thomas Suarez, nagbalik na sa balay ni Josue sang Sabado sang aga bangud wala na sila sa kondisyon ipadayon pa ang pagsaka. Duha ang nagpabilin sa camp kag kami nga pito kanday Lei, Jason, Andy, Mike, Mondi, Mau, kag ako nagpadayon saka sa Madjaas.

15590292_647861048730254_2971285493036415692_n

Pahuway danay kag…ano pa? Picture-picture! Ako, si Mondi, Jayson, kag Lei.

Isa ako sa mga tawo nga ang pagkakolonisado nga paino-ino nagabalik-balik gihapon amo gani nga, kada may makita ako nga manami nga mga lugar, ang nagaguwa sa akon baba, “baw kanami. Daw indi Filipinas.” Apang ginbag-o ni Tom ang akon outlook sa aton pungsod kag ginpahanumdum niya ako sa Bakun, Benguet nga wala point of comparison. Amo ini ang Filipinas kag amo ini siya kanami! Umpisa sadto, baw kanami, daw Filipinas na ang akon ginahambal. Kon kaisa, kinahanglan naton pahanumdumon sang kanami kag inugpabugal naton bangud sa kadamo na nga tinuig, napapati kita nga ang aton indi kaangay kanami sang sa iban nga pungsod amo gani nga ang point of reference naton sa kada makakita sang manami nga view “daw indi Filipinas”.

15590420_647861082063584_6216604940439168665_n

Si Bolano ko Jason Pimentel. Ang first mountain climb niya? Madjaas man lang. Kuha ni Lei Anne Tabones

Tungod kay ang Madjaas ari lang sa Antique sa isla sa diin makita man ang akon probinsiya, wala gid ako nagdahumdahum nga diri ko masugata ang kamangay sa mga ugat sang kahoy, ang paghinakos sa dalipi sang busay para makatabok sa pihak kag sa pagkalawig nga talaklason nga daw wala na kataposan.

img_2741

Ang amon mga tent sa camp 1. Trapal sang among mga giya ang sa tuo. Kuha ni Mondi.

Naghalin kami sa camp 1 alas 6:30 sang aga, nag-abot kami sa Camp 3, alas 10. Basa-basa kami tanan kag ginakurog na sa lamig. Nagabagasbas ang hangin nga siling mo signal number 2 ang bagyo. Nagprangka na ako kay Mau kag kay Mondi nga asta na lang ako didto sa camp 3. Indi ko na masarangan ang lamig tungod sa hangin. Ok lang sabat ni Mau pero hulaton na lang namon si Jayson, ang team lead, para maglisensiya. Pag-abot ni Jayson kag ni Andres, natugnawan naman gali sila kag wala naman plano magdiretso sa ibabaw sang bukid. Dugangan pa ni Josue nga nagsiling nga kon amo sini ka kusog ang hangin, paliron kami didto sa ibabaw. Nagdesisyon ang grupo nga masaka pa mga 15-30 minutes asta sa bonsai forest para magpapicture kag manaog.

15591187_10209824380720559_1493676426357407117_o

Picture danay antes mag-attempt magsaka sa summit. Si Michael, Mondi, Andres, Zaldy, Carlo, Lei, Jayson, Mau, ako, Jason, kag Josue ang amon guide.

Samtang, ang tatlo namon ka upod nga kanday Leigh, Carlo, kag Thom nga nag-una na panaog sa bukid nalab-ot na nila ang isa ka bakulod. Sa likod nila, sa wala kag tuo mga bukid, kag sa ila atubang ang dagat. Sa may tuo ang isla Mararison nga nagaputi ang balas. Ginbalikid nila si Madjaas kag nakita nila nga ginaputos sang gal-um ang punta sini. May pulo ka busay nga naisip si Leigh. Nagsiling si Thom nga may pagkabalaka sa iya tingog, “nandoon sila.” “Parang umiiyak si Madjaas,” sabat ni Leigh.

15665512_647982182051474_277393805197697613_n

Si Lei kag si Michael nagpanaog sa gamit ang pisi. Kuha ni Jayson.

img_2637

Si Mau kag si Mondi sa alagyan pasaka sa Madjaas. Amo lang ini ang picture ko kay gainulan, wala mawater-proof ang phone ko, basi maguba. Kanugon man.

Gusto ko na magbalik indi lang sa camp 1 kundi sa amon balay sa Pilar Capiz para magpahuway. Gani, pagkatapos picture taking sa bonsai forest dali-dali na kami panaog. Pagkatapos sang tatlo ka oras ato na liwat kami sa camp 1 nagapangyo kape sa mga nabilin. Nagpahuway-huway gamay kag nagkadto sa tent para manghimus. Kag nakita ko kag ang kay Mondi sleeping bag kag ang iban pa nga gamit nakatipig na kag nakasani sa ibabaw sang akon earth pad. Para sa isa ka tawo nga kapoy-kapoy na sa pagsaka kag pagpanaog sang bukid, makahilibi makita nga  natipig kag nasani na ni ni Thom ang amon gamit.

15541058_10209824132594356_8162511504748362584_o

Ari kami sa bonsai forrest mga isa kag tunga sa oras na lang sa summit. Tudo-tudo ang ulan, basa-basa na kami kag ginakurog. Si Josue, si Michael, Lei, Mondi, Andres, ako, Mau, kag si Claudio ang isa pa namon ka giya.

Pag-abot ni Jayson, naglaong kami nga magdiretso na kami panaog tungod indi na kami makatulog sa basa nga tent. Sang ginapasogtan kami dayon namon himus sang tent. Kag tatlo kami ni Mau, Mondi, kag ako nanaog upod ang isa ka giya.

img_2641

Ang amon gamit sa sulod sang tent ginhimus ni Thomas antes sia nag-una sa amon panaog sa bukid.

Si Leigh legend na sa MMS. Manamit magluto kag ang bag puno sang pagkaon. Sia, si Carlo kag si Thom nga nauna na sang aga, ato na sa balay ni Josue. Excited kami magpaluto panyapon kay Leigh kag makatulog sa mala nga higdaan.

img_2644

Si Mau, si Mondi, kag among guide nga si Hernan sang pagpanaog namon sa Madjaas.

Ginsaka namon ang camp 1 halin sa balay ni Josue sang lima kag tunga sa oras. Tatlo lang ka oras, siling namon, ato na kami sa idalum. Naghalin kami sa Camp 1 papanaog 3:40 sang hapon. 6:40 na ato pa gihapon kami sa dalan nagapatintero sa mga madalum kag malapok nga alagyan.

img_2648

Si Mondi, Thomas, Leigh, kag Carlo nagaitorya sa sala sang balay ni Josue nga amon guide samtang nagahulat sa amon iban nga upod magpanaog sa bukid.

Wala kami madis-appoint kay Leigh. May adobong pusit kag pork asado. Dugangan pa sang laswa nga ginlupsan ulang sang asawa ni Josue, amo na ato ang pinakadamo nga panyapon ko.

15589701_647858302063862_3144232996054410848_n

Si Lei kag si Jayson sa habal-habal.

Pagkaaga, ang palibot sang balay ni Josue napuno sang hinalay nga mga bayo, mga sleeping bag, tents, kag kon ano pa nga gamit nga nagkalabasa sang gab-i. Pati ang halayan sa pihak balay nadalahig pa.

img_2652

Ako sa luyo sang pinakadako nga nara nga nakita ko sa bilog ko nga kabuhi.

Ginhuluman ni Thom sa pinudpod nga tamarindo ang halos duha ka kilo nga baboy. Nagpabukal sia sang tubig sa dako nga kaldero, kag ginlunod ang ugat sang palawan. Sang naghumok na ang palawan, ginlunod niya ang baboy kag gindugangan sibuyas bombay. Sang naghumok na ang baboy gindugangam niya patis kag gamay pa gid nga pinudpod nga tamarindoo kag ginlunod ang dahon sang tangkong.

15665785_647864768729882_5767919813197635209_n

Sa amon pagdungka sa Mararison Island. Si Thom, Michael, Leigh, Mondi, Jayson, ako, Lei, Carlo, Mau, kag si Andrese Bulay IV.

Sa amon pagsaka sa Bukid Ugo, nangako kami ni Mondi sa amon dietician nga abyan nga indi na kami magkaon karne sang baboy. Siling namon ni Mondi, himuon namon exception ang pagkaon sang baboy sa amo ini nga sakà kay halos puro baboy lang ang amon balon. Gani hala gid namon nga kinaon sang baboy.

Sa kusina, nagatambay ang hinipo nga puya ni Josue kag ang pakaisa sini nga nagalisa pa-guwa ang wala nga mata. Pag amo sini, siling sa akon ni Thomas nga isa ka optometrist, ang nagalisa nga mata walá na ginasapaka sang utok gani wala na ini ginagamit. Matadlong pa ini kon ipractice sang bata nga gamiton permi ang nagalisa nga mata. Kag ginsilingan niya ang hinipo nga puya ni Josue nga kada aga, takpan ang tuo nga mata mga 5 minutes agudto ang wala lang nga mata ang makakita.

Pagkatapos namon panyaga, mga alauna sang hapon, nag-abot na ang mga nabilin sa bukid. Una si bolano Jason nga naka-rubber shoes na kay nabitas ang iya tsinelas sa kadanlog sang lapok pagpanaog. Sumonod si Zaldy, si Mike, kanday Lei, Jayson kag Andres.

15665637_10211937102810765_8127892142917474635_n

Sa ibabaw sang Isla Mararison. Kuha ni Mau

15625701_10209824328759260_4766310755371583035_o

Ang isa ka oras naging duha. Ano abi kay hala gid nga papicture nila 😂. Kuha ni Michael Ras

Nagpanyaga sila kag nagpalaligo. Pagkatapos sini, nagsakay kami sa habal-habal pakadto sa likod sang Culasi, Municipal Hall sa salakyan sang baroto pakadto sa isla Mararison.

img_2726

Si Mondi sa bangin sa Mararision

Excited kami mag-abot sa isla Mararison tungod nangako sa amon ang amon kontak sa Sally Balay Darayunan nga may isda kami nga panyaponon. Kag sila ang bahala sa hulogasan. Maskin pa, nagbakal kami duha o tatlo ka kilo nga baboy para sugbahon. Pag-abot sa isla, wala isda. Maayo na lang may baboy kami nga dala. Sinugba kag adobo nga baboy ang amon panyapon. Wala man tagahugas. Si Jayson ang mahugod manghugas sang kinan-an nga mga pinggan.

15665506_648153528701006_8113673787447452574_n

Si Leigh kag si Carlo Tuazon sa bakulod sa Isla Mararison

15578571_647714582078234_2054318859492599239_n

Ari pa gid ang isa ka Lei. Pampahisa lang kuno 😂

Siling sang mga tawo sa isla, sa sulod sang isa ka oras masarangan na libuton ang bilog nga isla. Pila gid ang isa ka oras nga lakat kon makasarang ka magsaka sa Madjaas? Ang problema, gasakit akon ulo. Nag-inum kami ni Mau pag-abot halin sa bukid kag nag-inum pa gid kami sang gab-i sa Mararison. Sore throat ang guwa ko. Kamo na lang danay lagaw sa isla kay malain ang pamatyag ko, siling ko sa ila.

img_2663

Amo kuno ini ang itsura halin sa ibabaw bukid sang istaran namon pagbalik next year. Kuha ni Mau Romarate

Wala hangin sa sulod sang kuwarto gani sa tires ako naghigda. Sa likod sang amon balay may bomba sang  tubig nga ginasag-uban sang mga kaingud. May isa ka lalaki kag isa ka babayi nga bata ang nag-agi nagsag-ub halin sa bomba. Ang babayi may dala nga isa ka galon nga tubid nga nakasulod sa sulodlan sang mineral water. Kada duha ka tikang nagapahuway siya sa kabug-at sang iya dala.

img_2662

Kag amo kuno ini ang atubang sang istaran namon pagbalik next year.

Wala lang dugay, nag-agi man ini sila sa balay nga nagalagsanay halin sa baybay. Siguro gintawag sila sang ila iloy para magsag-ub. Ang bata nga lalaki, samtang nagadalagan papauli, hala gid kapot sa iya shorts para indi maluslos. Sang gamay pa ako, amo man ako sini. Haluga ang mga shorts. Kay man, ang shorts nga ato halin pa sa iya magulang nga halin pa sa magulang kag sa isa pa gid ka magulang. Pila na ka henerasyon ang nagsuksok sang amo ato nga shorts.

15621774_647982792051413_1638988141536666437_n

Ari na kami gahulat sang amon baroto patabok sa Culasi, Antique pakadto sa Kalibo.

Pagkatapos mga duha ka oras nagbalik sila sa balay kag hala gid nga pabugal sang mga pictures nila. Si Mondi kag si Lei may picture sa bangin. Si Mau sa atubang sang resort nga pagaistaran namon pagbalik. Didto basi may isda kon mangako sila nga may isda kag may gahugas sang kalan-an kag indi si Jayson ang sagi hugas.

img_2695

Si Mondi kag si Mau nagalakat-lakat sa world famous beach.

Tungod kay nahidlaw gid kuno sila sa akon nagselfie si Lei kag Dok Thom upod ako.

Sa Ceres bus terminal sa Culasi, Antique, wala bus pakadto sa Kalibo. Pagkatapos namon kontratahon ang van, nag-agi ang bus pa-Kalibo.

Nalipay gid si Mau kay after more than 10 years, nakabalik man sia sa Boracay. Gani nag-live-video sia for the first time https://web.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fmaurice.romarate%2Fvideos%2F10211899884960342%2F&show_text=0&width=560

Tanan sila puwera sa akon, kay Mau, kag Mondi, malupad na pa-Manila sang gab-i sang Lunes, December 20, 2016. Kami nga tatlo, may iban pa nga plano. Ang bohaton tani namon, manaog kami sa Kalibo kag masakay kami sa bus pa-Caticlan. Ugaling mayad nga Googler si Mondi. Sa hala gid nga kahig sang Google Maps, nakita niya nga puwede na kami kapanaog sa Nabas, Aklan kay gaagi na didto ang mga salakyan pa Caticlan. Ang abilidad ni Mondi nagkinot sa amon halos 2 ka oras nga biyahe pa-Boracay.

img_2705

Ginausisa ni Mau ang kadakuon kag ang korte sang abridor nga ginabaligya sa kilid sang karsada sa Boracay

Sampatang nagahulat makasakay sa eroplano sa Kalibo airport ang amon mga upod, kami nagalantaw sang fire dance sa higad sang baybay. Samtang nagalupad sila, naghugpa, asta sa pagsakay nila pakadto sa ila mga balay, ato kami sa isa ka la mesa nagapamati sa mga manugkanta samtang gasuyop kalamansi shake si Mondi, ga-sipsip ako hot tea kag si Mau naga-inum serbesa samtang nagapanumsoman kami sang sisig, Thai roll, kag french fries. Pagkaaga, pakadto-pakari kami sa kada punta sang isla. Sa station 3, diyutay ang tawo kag madamo ang tanum. Didto kami mangita tulogan sa masunod namon nga pagkadto. Sa station 3 man gali ang damo nga diving shops. Kadamo foreigners. Laban singkit ang mata.

img_2706

Si Mondi kay si Mau sa bus halin sa Caticlan pabalik sa Kalibo.

2 thoughts on “Madjaas, Isla Mararison, kag Boracay

  1. Pingback: MMS Batch 2017 1st Minor Climb and Cookfest on Mt. Daguldol | Pilar, Capiz

  2. Pingback: MMS Basic Mountaineering Course for Membership week 1 | Pilar, Capiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.