Anak

Anak                 

Anak, adlaw-adlaw                     
pagakan-on mo ang ginakaon              
sang imo iloy; pagaimnun mo             
ang iya ginainum; pagakadtuan mo        
ang iya ginakadtuan.                    

Ina kon matuod gidman                   
nga kagahapon natawo ka.                

Tan-awon pa namon ni nanay mo.          
Indi ka magkabalaka.                   

Hiluton namon ang skedyol               
sang amon klase                         
kag tipunon ang amon alawans            
para sa imo.                            

Kon ara ka gidman, anak,               
panumdumon mo                          
ang mga soldado                         
nga nagapakamatay                      
agudto mabuhi ang mga sibilyan.         

Ukon, panondumon mo                    
si Heso Kristo nga nagpakamatay         
para sa aton tanan.                     

Anak, panumdumon mo                     
nga ikaw suldado,                       
ukon si Kristo.                        

16 Hunyo 2001 4:31pm                    

7 thoughts on “Anak

  1. Maayo nga adlaw sir. Isa gale ako ka estudyante na gusto tani pag gamiton ang imo nga binalaybay para sa final project namon sa amon Philippine Studies sa eskwelahan kung pwede?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.