(wala)

(wala pa titulo)                             (no title yet)

Tulog na kontani ang radryo                       The radio and the light

kag suga.                                                         are sleeping.

Maga alauna na sang aga.                             It is about one in the morning.

Indi ko sila gusto estorbohon                       I did not want to disturb them

ugaling, wala gid ako kaupod                        but I do not have company.

Ang selpon sang akon                                    Older brother’s

magulang                                                         cell phone

nagadalamguhanon na                                   is not awakened

kon text meseyds mo                                    by your text

ang pagahambalan.                                        message.

Wala ako kahibalo                                         I do not know

kon ang pagpangaluyag ko                           if my courting you

pareho lang nga nagtaya ako                       is like betting

sa Lotto.                                                          in Lotto.

Indi ko gusto magpatsamba                        I do not gamble.

Kon butang lang ikaw,                                   If you were a thing

nabaligya ko na pati                                      I would have sold

kalag ko                                                           my soul

agudto maangkon ko ikaw.                            to acquire you.

Sa banyo (sang aton bording haws),           In the lavatory (of our boarding house),

aton lang ginhawa                                          only our breath

ang nagsabtanay sa tunga                            talked between

sang tunog sang aton totbras                      the sound of our tooth brushes

kay ang mga tinaga                                       because the words

nga sadto anay                                              like

daw tubig nga nagabagunos                        water gushing

sa gripo sa akon baba                                  from the faucet of my mouth

wala na nagapakalam bisan                        do not tickle

bisan sang akon mga dalunggan.              even my own ears.

Ipamangkot nalang                                  Ask

ang tanan mo                                            all your

nga pamangkot parti sa akon                questions about me

sa pula nga rosa                                       to the red rose

nga ginahtag ko kagina.                          I gave you.

Nagalawit na ang tingog                    The radio is

sang radyo,                                           complaining,

nagapiraw na ang suga.                     the light is sleepy.

Hulyo 26, 2001                                    July 26, 2001

3 thoughts on “(wala)

  1. Ana Marie,

    Wala gid man ga-ryhm ina tungod wala ko gintuyo nga mag-ryhm. Ang mas luyag ko tani mahibal-an sa imo kon ano sa panan-aw mo ini: binalaybay bala ukon indi?

  2. i was tickled by your poems, they are sweet to the mouth. i hope you will continue sharing your wisdom about poems especially our native language and if it is possible, could you be so kind to have a visayan translation of your poems? thank you!!! may god bless you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.