Kasubong sang tubig sa imo mga busay

Kasubong sang tubig sa imo mga busay

Nga wala nagauntat sa pag-ilig,
Ang akon panghunahuna kag balatyagon wala man
Nagauntat sa pagpanumdum kag pagkahidlaw sa imo.
Daog ko pa ang isa ka soltero nga naluyag
Sang pinakauna nga beses sa isa ka ulay nga babaye.

Talapson nga mga tubo sa unhan sang bukid sa kilid sang karsada

Ginahidlaw ako sa kabugnaw
Nga dala sang landong sang mga kahoy
Kag hangin sa imo mga kabukiran.
Ginahidlaw ako sa wagayway
Sang mga humay, tubo, kag mga kakugnan
Nga nagatubo sa imo malapad nga kadutaan.
Ginapangita ko ang tam-is nga ara
Sa preska nga isda kag mga pakinhason
Nga halin sa imo kadagatan kag kasapaan.
Ginahidlaw ako sa mga tawo nga nagapuno sa akon
Sang paghigugma, pag-ulikid, kag pagsalig.

Sila ayhan ang higot nga imo ginbugkos
Agudto maangkon mo gihapon ang akon
panghunahuna kag balatyagon?

Adlaw, indi na ako paglinglinga bangud nagapanago na gani ako diri sa idalum sang kweba. Kuha ni Rebecca T. Anonuevo

Ang akon handum kag ang akon pagporsige
Kasubong kataas kag katig-a sang mga bato
Nga nahimo imo mga kweba.
Apang indi mahimo nga ang kapung-aw
Sa imo adlaw-adlaw mabilin nga daw gu-ang
Sa akon pagkatawo kasubong sang mga gu-ang
Sa imo man mga kweba nga ginasudlan
Sang mga kabataan kag torista.

Ari na ako sa iban nga lugar, nagahambal
Sang lain nga tinaga kag naga-umpisa sang isa
ka bag-o nga pagpangabuhi.
Indi ako mangin madinalag-on kon ikaw,
Ikaw, kag ikaw na lang ang akon ginapanumdom.

Pilar, maluoy ka sa akon.
Hilwaya ako sa sumpa sang imo pagpalangga.

Malamig ang Tubig

Hinulugan falls with sister SP. Tabun-acan, Pilar, Capiz

Laswa

Sa Uma

Nagalagsanay ang mga pispis sa uma,
Nagakablitanay ang mga dahon.

Dahon sang mga saging sa guwa sang bintana

Kadungan sang mga tikang
mabatian ang pitik sang tagipusuon.

Ragasras. Kuha ni Rebecca T. Anonuevo

Kon ngaa may mga pulo pa
nga nagapatunga sa aton nga duha?

Agudto indi magkalahulog ang mga pispis
kag ang tanum magkalalaya sa kahisa.

Bisan ang pagragasras sang sapa
akon na mga luha.