Sumpa sang manggad kag katahum

Hinulugan, Tabun-acan, Pilar, Capiz.Salamat sa picture Ralph Ronald C. Rivera

Hinulugan, Tabun-acan, Pilar, Capiz.
Salamat sa picture Ralph Ronald C. Rivera

May mga tawo nga nagpakilala–
kag madamo pa ang maabot
Kag magpakilala–nga ang balatyagon
Kag panghunahuna kaangay sang busay
Nga wala nagauntat sa pag-ibwal
Sa paghigugma sa imo.

Apang, ano ang matuod, hinigugma ko?

Ang matuod, ikaw ang busay nga ginataklad
Sa kabukiran agudto makapaligo
Kag makapalitrato
Sa imo manggad kag katahum.

Pagkatapos sang tatlo, anum, ukon siyam
ka oras, bayaan ka nila kag ang ila
mga basura.

Kag kami, imo man mga anak,
ang nabilin kag nagapabilin nga nagasakit
ang buot sa pagpasipala.

Apang ngaa–
ngaa, hinigugma,
nga nagapinaukoy ka lang?

Ngaa nga sa ila pagpinaligo
kag pagpasasa sa imo manggad
wala sila ginlumsan?

Ukon, ginpasaruso sa mga ido buang
nga nagapanago sa imo kagulangan;

Ginpakagat sa imo mga man-og kag mga halo,
ginpalumpatan sa mga tiki kag tuko;

ginpadagit sa mga kabog kag kuyakyaknit
agudto indi na sila magbalalik?

Indi na sila pagpabalika,
malooy ka.

Indi na sila pagpabalika.

Sila nga nag-angkon sa imo
kaangay sa pag-angkon
Sa isa ka ulipon.

Sindaa sila:

pasakita ang ila tiyan,
patalanga sa imo dalan,
kag dal-a sa bangin
agudto hinali malagbong–
hinali malagbong–
kag indi na makabalik.

Kag kami,
kami nga ari nagapuyo
sa imo palibot,
kami nga indi makasarang
magmitlang sang amon luyag ituad,
kami nga sa kalinong sang panghunahuna
kag tagiposoon nagapanumpa
nga ihatag ang kabuhi sa imo,
Indi kami pagpabay-i.

Indi kami pagpabay-i.